Geç

Messe Frankfurt Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Internet Sitesi Aydınlatma Metni

Messe Frankfurt İstanbul Uluslararası Fuarcılık Limited Şirketi (“Şirketimiz” veya “Messe Frankfurt”) olarak, resmi internet sitemiz olan https://tr.messefrankfurt.com/turkey/tr.html adresini ziyaret ettiğinizde size ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu İnternet Sitesi KVK Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Messe Frankfurt olarak veri sorumlusu sıfatıyla KVK mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1.Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz tarafından, https://tr.messefrankfurt.com/turkey/tr.html adresini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıda belirtilen kişisel verileriniz beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Veriniz

Şirketimize Ulaştığı Ortam

İşleme Amacımı/Amaçlarımız

Ad, soyad, e-posta adresi, cinsiyet bilgisi, fuarlara katılan sıfatı (ziyaretçi, gazeteci, katılımcı, organizatör vs.), telefon numarası, bulunulan ülke, mesaj içeriği

https://tr.messefrankfurt.com/turkey/tr/iletisim.html

 

 

 

 

 

Sorularınızı Messe Frankfurt’a iletebilmenizi sağlamak.

Trafik verisi

https://tr.messefrankfurt.com/turkey/tr/html.

 

 

 

 

 

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

İsim, soy isim, telefon numarası, görev tanımı, e-posta adresi, telefon numarası, adres, cinsiyet, çalışılan firma

https://tr.messefrankfurt.com/turkey/en/event-search/entrance-tickets.html aracılığıyla

 

Fuara, ziyaretçi, gazeteci, katılımcı, organizatör vs. sıfatı altında katılım sağlamak.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Şirketimiz, internet sitesine ziyaretiniz ve internet sitesi üzerinden iletişim ve yarışma başvuru formlarını doldurmanız vasıtasıyla ziyaret, görüş ve şikayetlerinizi iletmek vasıtasıyla sizlerden toplamakta olduğu kişisel verilerinizi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle resim yarışması başvuru formunuzun değerlendirilmesi kapsamında gerekli olması, meşru menfaatimiz kapsamında bizlere göndermiş olduğunuz mesajlara cevap verebilme ve ilgili yasal düzenlemelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

3. Kişisel verileriniz kimlerle hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup Messe Frankfurt’un denetimindedir.

3.1.      Yurt İçi Aktarım

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, hukuki yükümlüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ve ilgili denetim firmaları; Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla da dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile anılan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak KVK mevzuatına uygun şekilde paylaşılmaktadır.

3.2.      Yurt Dışı Aktarım

Bununla birlikte Şirketimiz, Frankfurt’ta bulunan Messe Frankfurt GmbH’nin bağlı şirketi olup adını taşıdığımız markanın hizmet kalitesi ile faaliyetlerimizi sürdürmek; geniş sosyal ağından faydalanmak ve geniş kitlelere erişebilmek amacıyla, kendi sistemleri dışında, Messe Frankfurt GmbH’nin bizlere sağladığı ortak sistemleri de kullanmaktadır. Bu kapsamda izin vermeniz halinde kişisel verileriniz Messe Frankfurt GmbH’nin de erişebileceği ortak sistemler üzerinde tutulacaktır.

4. Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Messe Frankfurt bu doğrultuda, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen siz ziyaretçilerimize ait kişisel verileri başta KVK mevzuatı olmak üzere Şirketimizin KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde Messe Frankfurt Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. KVK mevzuatı uyarınca gereken hallerde Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu 72 saat içerisinde bilgilendirir.

5. Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

KVK mevzuatı kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde başvurularınızı https://tr.messefrankfurt.com/turkey/tr/iletisim.html linkindeki KVK Bilgi Talep Etme formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

·         Bostancı, Yazmacı Tahir Sk. No:50, 34744 Kadıköy/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

  • kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da ilgili kişi tarafından Messe Frankfurt’a daha önce bildirilen Messe Frankfurt’un sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimizin kvkk@turkey.messefrankfurt.com adresine  yazılı olarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

 

Messe Frankfurt İstanbul Uluslararası Fuarcılık Limited Şirketi

Bostancı, Yazmacı Tahir Sk. No:50, 34744 Kadıköy/İstanbul

Messe Frankfurt Ulusararası Fuarcılık Ltd. Şti. Çerez Bilgilendirme Metni

Messe Frankfurt İstanbul Uluslararası Fuarcılık Limited Şirketi (“Şirketimiz”; veya “Messe Frankfurt”) olarak siz https://tr.messefrankfurt.com/turkey/tr.html ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimizin KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu İşbu Messe Frankfurt Çerez Bilgilendirme Metni (“Çerez Bilgilendirme Metni”) ile Şirketimiz tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz

Çerezler vasıtasıyla (●) işlemekteyiz.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, Sitemizi ziyaret etmenizle kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

Sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece Sitemizi tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir.

Sitemizde sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanmaktadır. Bu gibi durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratmaktadır.

Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:  

No.

Çerez Türü

Kullanım Amaçları

3.

Zorunlu Çerezler

İnternet sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, internet sitemizin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.

4.

İşlevsel ve Analitik Çerezler

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, internet sitemizin etkin bir şekilde kullanılması, internet sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Bu çerezler vasıtasıyla örneğin internet sitemizi görüntüleme dil tercihiniz işlenir.

5.

Takip Çerezleri

Takip çerezleri internet sitemizi ve internet sitemiz üzerinden üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşleştirilmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler tercih ve davranışlarınızı toplamak ve ancak anonimleştirerek reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi maksatlarıyla işlenmektedir ve kullanılmaktadır. Diğer bir ifade ile bu tip çerezleri kimliğinizi belirlemek veya şahsınıza özel kararlar almak için kullanmayacağımızı belirtmek isteriz. Takip çerezleri ancak açık rızanız dâhilinde kullanılacaktır.

Sitemizde kullandığımız üçüncü taraf çerezler ile sizlere daha verimli ve işlevsel bir internet deneyimi sunmayı amaçlamaktayız. Bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile Şirketimiz arasında KVK mevzuatı uyarınca KVK Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiş olup bu kişiler tarafından Şirketimiz adına elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği garanti altına alınmıştır.

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler Sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan https://tr.messefrankfurt.com/turkey/tr.html alan adı altında sunulan Sitemiz tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizde

Internet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitede kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Internet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Sitemize erişim sağlamanızı ya da Sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.aboutcookies.org ile www.youronlinechoices.eu adreslerini tıklayabilirsiniz. Site içerikleri İngilizcedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

Sitemiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Messe Frankfurt İnternet Sitesi KVK Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde başvurularınızı https://tr.messefrankfurt.com/turkey/tr/iletisim.html linkindeki KVK Bilgi Talep Etme Formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

•          Bostancı, Yazmacı Tahir Sk. No:50, 34744 Kadıköy/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

•          kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da ilgili kişi tarafından Messe Frankfurt’a daha önce bildirilen Messe Frankfurt’un sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimizin kvkk@turkey.messefrankfurt.com adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. 

 

Messe Frankfurt İstanbul Uluslararası Fuarcılık Limited Şirketi

Bostancı, Yazmacı Tahir Sk. No:50, 34744 Kadıköy/İstanbul

KVKK Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

Messe Frankfurt Istanbul Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti.'nin Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve uygulamaları ile ilgili tüm sorularınız ve merak ettikleriniz için buradan ulaşabileceğiniz formu doldurarak veri sorumlumuza iletebilirsiniz.

KVKK hakkında iletişim için: kvkk@turkey.messefrankfurt.com

 

Veri sorumlusuna başvuru formuna (PDF) buradan ulaşabilirsiniz.